Publications

[Conference papers] [Preprints]

Conference papers

2022

 1. ECCV
  L-Tracing: Fast Light Visibility Estimation on Neural Surfaces by Sphere Tracing
  Ziyu Chen, Chenjing Ding, Jianfei Guo, Dongliang Wang, Yikang Li , Xuan Xiao, Wei Wu, and Li Song
  European Conference on Computer Vision 2022
 2. ECCV
  Homogeneous Multi-modal Feature Fusion and Interaction for 3D Object Detection
  Xin Li, Botian Shi, Yuenan Hou, Xingjiao Wu, Tianlong Ma, Yikang Li# , and Liang He
  European Conference on Computer Vision 2022
 3. IROS
  CROON: Automatic Multi-LiDAR Calibration and Refinement Method in Road Scene
  Pengjin Wei, Guohang Yan, Yikang Li , Kun Fang, Wei Liu, Xinyu Cai, and Jie Yang
  International Conference on Intelligent Robots and Systems 2022
 4. ITSC
  General Driving Behavior Model based on the Desired Safety Margin for Vehicle Flow Simulation
  Pinlong Cai, Junjie Zhang, Xuan Zhao, and Yikang Li#
  International Conference on Intelligent Transportation Systems 2022
 5. CVPR
  β-DARTS: Beta-Decay Regularization for Differentiable Architecture Search
  Peng Ye, Baopu Li, Yikang Li , Tao Chen, Jiayuan Fan, and Wanli Ouyang
  Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2022
 6. CVPR
  Point-to-Voxel Knowledge Distillation for LiDAR Semantic Segmentation
  Yuenan Hou, Xinge Zhu, Yuexin Ma, Chen Change Loy, and Yikang Li#
  Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2022

2019

 1. NeurIPS
  Pastegan: A Semi-parametric Method to Generate Image from Scene Graph
  Yikang Li , Tao Ma, Yeqi Bai, Nan Duan, Sining Wei, and Xiaogang Wang
  Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2019
 2. ICCVW
  Disentangling Pose from Appearance in Monochrome Hand Images
  Yikang Li , Chris Twigg, Yuting Ye, Lingling Tao, and Xiaogang Wang
  Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW) 2019
 3. CVPR
  Perceive Where to Focus: Learning Visibility-aware Part-level Features for Partial Person Re-Identification
  Yifan Sun, Qin Xu, Yali Li, Chi Zhang, Yikang Li , Shengjin Wang, and Jian Sun
  2019

2018

 1. ECCV
  Factorizable Net: an Efficient Subgraph-based Framework for Scene Graph Generation
  Yikang Li , Wanli Ouyang, Bolei Zhou, Jianping Shi, Chao Zhang, and Xiaogang Wang
  Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) 2018
 2. ECCV
  Question-guided Hybrid Convolution for Visual Question Answering
  Peng Gao, Hongsheng Li, Shuang Li, Pan Lu, Yikang Li , Steven CH Hoi, and Xiaogang Wang
  Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) 2018
 3. CVPR
  Visual Question Generation as Dual Task of Visual Question Answering
  Yikang Li , Nan Duan, Bolei Zhou, Xiao Chu, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, and Ming Zhou
  Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2018

2017

 1. ICCV
  Scene Graph Generation from Objects, Phrases and Region Captions
  Yikang Li , Wanli Ouyang, Bolei Zhou, Kun Wang, and Xiaogang Wang
  Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2017
 2. CVPR
  ViP-CNN: Visual Phrase Guided Convolutional Neural Network
  Yikang Li , Wanli Ouyang, and Xiaogang Wang
  Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2017

Preprints

2022

 1. Arxiv
  OpenCalib: A Multi-sensor Calibration Toolbox for Autonomous Driving
  Guohang Yan, Zhuochun Liu, Chengjie Wang, Chunlei Shi, Pengjin Wei, Xinyu Cai, Tao Ma, Zhizheng Liu, Zebin Zhong, Yuqian Liu, Ming Zhao, Zheng Ma, and Yikang Li#
  arXiv preprint arXiv:2205.14087 2022
 2. Arxiv
  Joint Camera Intrinsic and LiDAR-Camera Extrinsic Calibration
  Guohang Yan, Feiyu He, Chunlei Shi, Xinyu Cai, and Yikang Li#
  arXiv preprint arXiv:2202.13708 2022
 3. Arxiv
  Multi-modal Sensor Fusion for Auto Driving Perception: A Survey
  Keli Huang, Botian Shi, Xiang Li, Xin Li, Siyuan Huang, and Yikang Li#
  arXiv preprint arXiv:2202.02703 2022

2021

 1. Arxiv
  MOC-GAN: Mixing Objects and Captions to Generate Realistic Images
  Tao Ma, and Yikang Li#
  arXiv preprint arXiv:2106.03128 2021
 2. Arxiv
  Perception Entropy: A Metric for Multiple Sensors Configuration Evaluation and Design
  Tao Ma, Zhizheng Liu, and Yikang Li#
  arXiv preprint arXiv:2104.06615 2021
 3. Arxiv
  CRLF: Automatic Calibration and Refinement based on Line Feature for LiDAR and Camera in Road Scenes
  Tao Ma, Zhizheng Liu, Guohang Yan, and Yikang Li#
  arXiv preprint arXiv:2103.04558 2021

2017

 1. Arxiv
  Semantically Consistent Image Completion with Fine-grained Details
  Pengpeng Liu, Xiaojuan Qi, Pinjia He, Yikang Li , Michael R Lyu, and Irwin King
  arXiv preprint arXiv:1711.09345 2017
HTML Hit Counters